Có 1 kết quả:

nghị quyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bàn bạc rồi ấn định chắc chắn về việc gì.