Có 1 kết quả:

nghị hoà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bàn bạc để chấm dứt tranh chấp.