Có 1 kết quả:

nghị trường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi hội họp để bàn việc.