Có 1 kết quả:

nghị định

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bàn luận rồi quyết chắc về một việc gì — Một loại văn thư của chính phủ, nội dung quyết chắc về một việc gì, và nói rõ về việc đó.

Một số bài thơ có sử dụng