Có 1 kết quả:

nghị án

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc đem ra bàn cãi — Bàn luận về một vụ án.