Có 1 kết quả:

nghị trình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chương trình đề án thảo luận trong hội nghị.