Có 1 kết quả:

sát nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét mà quyết định.