Có 1 kết quả:

nghị viện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cơ quan quy tụ đại diện quốc dân, để lo việc nước, tức Quốc hội.