Có 1 kết quả:

hộ tòng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi theo để che chở.

Một số bài thơ có sử dụng