Có 1 kết quả:

hộ sinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Hộ sản 護產.