Có 1 kết quả:

hộ sản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đỡ giữ gìn cho người đàn bà sinh nở.