Có 1 kết quả:

hộ phù

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bùa để giữ gìn thân mình.