Có 1 kết quả:

hộ tống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa đi và che chở dọc đường.