Có 1 kết quả:

hộ đê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bảo vệ bờ đất cao để chống nạn lụt.