Có 1 kết quả:

hộ giá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bảo vệ cho xe của vua, tức cho vua.