Có 1 kết quả:

độc giả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đọc sách, đọc báo.

Một số bài thơ có sử dụng