Có 1 kết quả:

biến loạn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rối loạn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự rối loạn sảy ra làm thay đổi tình hình.