Có 1 kết quả:

biến tính

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tính chất hay thay đổi.
2. Đổi tính.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính chất hay thay đổi.