Có 1 kết quả:

biến hoán

1/1

biến hoán

phồn thể

Từ điển phổ thông

thay đổi