Có 1 kết quả:

biến văn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thể văn bao gồm thi ca và văn xuôi, đọc thấy điệu văn luôn thay đổi.