Có 1 kết quả:

biến tiết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thay đổi tiết tháo, không giữ trọn khí tiết.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay đổi khí tiết, trở thành xấu xa.