Có 1 kết quả:

biến chất

1/1

biến chất

phồn thể

Từ điển phổ thông

biến chất