Có 1 kết quả:

yến phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quần áo để mặc đi uống rượu với bạn bè. Chỉ quần áo hàng ngày. Cũng như: Thường phục.