Có 1 kết quả:

thù hận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Căm giận không nguôi.