Có 1 kết quả:

sàm khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Miện lưỡi, dèm pha người khác .