Có 1 kết quả:

sàm siểm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dèm chê người khác và nịnh hót người trên.

Một số bài thơ có sử dụng