Có 1 kết quả:

nhượng vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhường ngôi.

Một số bài thơ có sử dụng