Có 1 kết quả:

nhượng địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần đất cắt nhường cho người khác.