Có 1 kết quả:

nhượng bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhường bước. Chịu kém người khác.