Có 1 kết quả:

nhượng vương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông vua đã nhường ngôi.