Có 1 kết quả:

sấm bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép đoán biết trước chuyện sẽ xảy ra.