Có 1 kết quả:

sấm ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời đoán việc tương lai. Lời tiên tri. Ta cũng gọi Lời sấm.