Có 1 kết quả:

tán thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khen ngợi và giúp đỡ cho để nên việc.