Có 1 kết quả:

tán tương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một chức quan võ thời xưa.