Có 1 kết quả:

kế hoạch

1/1

kế hoạch

giản thể

Từ điển phổ thông

kế hoạch