Có 1 kết quả:

thiết lập

1/1

thiết lập

giản thể

Từ điển phổ thông

thiết lập, dựng lên