Có 1 kết quả:

điều tra

1/1

điều tra

giản thể

Từ điển phổ thông

điều tra, kiểm tra, tìm hiểu