Có 1 kết quả:

mưu phản

1/1

mưu phản

giản thể

Từ điển phổ thông

mưu làm phản