Có 1 kết quả:

hài hoà

1/1

hài hoà

giản thể

Từ điển phổ thông

hài hoà, hoà hợp, cân đối