Có 1 kết quả:

vị ngữ

1/1

vị ngữ

giản thể

Từ điển phổ thông

vị ngữ