Có 1 kết quả:

khiển trách

1/1

khiển trách

giản thể

Từ điển phổ thông

trách móc, khiển trách