Có 1 kết quả:

cốc phong

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gió xuân. Cũng như “đông phong” 東風. Còn viết là “cốc phong” 穀風.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Cốc phong 穀風.

Một số bài thơ có sử dụng