Có 1 kết quả:

đậu sa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bột đậu, nấu nhừ hạt đậu mà cà nát ra.

Một số bài thơ có sử dụng