Có 1 kết quả:

đậu nha

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mầm đậu xanh, tức cọng giá, dùng làm thực phẩm.