Có 1 kết quả:

đậu bính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bánh đậu, bánh làm bằng bột đậu.