Có 1 kết quả:

đồn nhi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khiêm từ. Tự nhún gọi con cái mình là “đồn nhi” 豚兒 heo con. § Cũng nói là: “đồn khuyển” 豚犬, “tiểu khuyển” 小犬.

Một số bài thơ có sử dụng