Có 1 kết quả:

tượng hình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt chước theo hình trạng có thật — Hình thể dáng dấp. Truyện Trê Cóc : » Bắt Trê nhận thực tượng hình mới biên «.