Có 1 kết quả:

tượng dạng

1/1

tượng dạng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chỉnh tề, nghiêm chỉnh