Có 1 kết quả:

tượng ngân

1/1

tượng ngân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

óng ánh, sáng bạc