Có 1 kết quả:

hào môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Hào gia 豪家.

Một số bài thơ có sử dụng